top of page
  • Zdjęcie autoraNowocześni Księgowi

Likwidacja czy upadłość spółki z o.o. – czym się różni i jak zakończyć działalność spółki

Zaktualizowano: 3 lip


Zakończenie działalności gospodarczej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to proces, który może być złożony i wymaga starannego planowania oraz znajomości przepisów prawnych. W Polsce mamy do czynienia z dwoma głównymi procedurami: likwidacją oraz upadłością. Choć obie prowadzą do zakończenia działalności spółki, różnią się między sobą istotnymi aspektami. W niniejszym artykule omówimy, czym się różnią likwidacja i upadłość spółki z o.o. oraz jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie zakończyć działalność spółki.likwidacja spółki, upadłość spółki, jak zlikwidować spółkę z o.o.


Likwidacja spółki z o.o.


Likwidacja spółki z o.o. to proces zakończenia jej działalności, który jest inicjowany przez wspólników spółki lub przez sąd. Proces likwidacji ma na celu uregulowanie wszystkich zobowiązań spółki oraz rozdzielenie pozostałego majątku pomiędzy wspólników. Likwidacja jest stosowana głównie w przypadkach, gdy spółka jest w stanie spłacić swoje zobowiązania i nie jest zagrożona upadłością.


Kroki likwidacji spółki z o.o.:


    Podjęcie uchwały o likwidacji: Proces likwidacji rozpoczyna się od podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników. Uchwała musi być zaprotokołowana przez notariusza.


    Wyznaczenie likwidatorów: W uchwale o likwidacji należy wyznaczyć likwidatorów, którzy będą odpowiedzialni za przeprowadzenie procesu likwidacji. Najczęściej likwidatorami zostają członkowie zarządu spółki.


    Zgłoszenie likwidacji do KRS: Likwidatorzy muszą zgłosić fakt likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz do urzędów skarbowego i ZUS.


    Ogłoszenie o likwidacji: Likwidatorzy muszą ogłosić likwidację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, informując o możliwości zgłaszania wierzytelności przez wierzycieli.


    Sporządzenie bilansu likwidacyjnego: Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji, który musi zostać zatwierdzony przez zgromadzenie wspólników.


    Zaspokojenie wierzycieli i podział majątku: Likwidatorzy zaspokajają wierzytelności wierzycieli oraz dokonują podziału pozostałego majątku pomiędzy wspólników.


    Zakończenie likwidacji: Po zakończeniu wszystkich czynności likwidacyjnych likwidatorzy sporządzają sprawozdanie likwidacyjne i zgłaszają wniosek o wykreślenie spółki z KRS.


likwidacja spółki, zamykanie spółki, upadłość spółki


Upadłość spółki z o.o.


Upadłość spółki z o.o. to proces, który jest inicjowany w sytuacji, gdy spółka nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań i jest zagrożona niewypłacalnością. Upadłość może być ogłoszona na wniosek spółki, wierzyciela lub z urzędu przez sąd. Celem postępowania upadłościowego jest jak najpełniejsze zaspokojenie wierzycieli oraz, jeśli to możliwe, kontynuowanie działalności spółki.


Rodzaje postępowań upadłościowych:


    Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu: Ma na celu restrukturyzację zobowiązań spółki i umożliwienie jej dalszego funkcjonowania.


    Postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika: Prowadzi do sprzedaży majątku spółki i zaspokojenia wierzycieli z uzyskanych środków.


Kroki upadłości spółki z o.o.:


    Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości: Wniosek może złożyć spółka, jej wierzyciele lub sąd.


    Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości: Sąd bada zasadność wniosku i podejmuje decyzję o ogłoszeniu upadłości oraz wyznacza syndyka.


    Działania syndyka: Syndyk zarządza majątkiem spółki, sporządza spis inwentarza i listę wierzytelności oraz podejmuje działania mające na celu zaspokojenie wierzycieli.


    Zaspokojenie wierzycieli: Syndyk sprzedaje majątek spółki i dzieli uzyskane środki pomiędzy wierzycieli zgodnie z przyjętym planem podziału.


    Zakończenie postępowania upadłościowego: Po zakończeniu wszystkich działań związanych z likwidacją majątku i zaspokojeniem wierzycieli, syndyk składa sprawozdanie do sądu, który wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego i wykreśleniu spółki z KRS.


Podsumowanie


Likwidacja i upadłość spółki z o.o. to dwa różne procesy, które prowadzą do zakończenia jej działalności. Likwidacja jest stosowana w sytuacjach, gdy spółka jest w stanie spłacić swoje zobowiązania, natomiast upadłość dotyczy spółek niewypłacalnych. W obu przypadkach konieczne jest dokładne przestrzeganie przepisów prawa oraz podjęcie odpowiednich kroków formalnych. Zakończenie działalności spółki to skomplikowany proces, który wymaga starannego planowania i często wsparcia profesjonalistów, takich jak biura rachunkowe czy kancelarie prawne.

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page