top of page


 
Informacje o Administratorze
 
1. Właścicielem serwisu nowoczesniksiegowi.pl i Administratorem danych osobowych zbieranych za ich pośrednictwem jest spółka NOWOCZEŚNI KSIĘGOWI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000808538 w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł; NIP: 5213879450; REGON: 384621865  
 
Obowiązki informacyjne Administratora
 
1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne NOWOCZEŚNI KSIĘGOWI Sp. z o.o. wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO).
Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art. 12 RODO.
 
2. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych.
 
Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.
 
1. Administrator udostępnia adres mailowy: biuro@nowoczesniksiegowi.pl który stanowi adres kontaktowy do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników serwisu.
2. Użytkownik serwisu może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych także na inne adresy do korespondencji opublikowane się na stronach internetowych serwisu, w tym do korespondencji listownej, jak również drogą telefoniczną, niemniej administrator, mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie odpowiednich do charakteru sprawy czynności merytorycznych, rekomenduje korzystanie z adresu e-mail podanego w pkt. 1 powyżej.
 
Postanowienia ogólne
 
1. NOWOCZEŚNI KSIĘGOWI  Sp. z. o.o. dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
       a.  przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
       b.  zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
       c.  adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
       d.  prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
      e.  przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,
      f. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 
2. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji.
 
3. Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).
 
Cel, podstawa i zakres przetwarzanie danych osobowych.
 
1. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez NOWOCZEŚNI KSIĘGOWI Sp. z o.o. wynikają z działań podejmowanych przez NOWOCZEŚNI KSIĘGOWI Sp. z o.o.
 
Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez NOWOCZEŚNI KSIĘGOWI sp. z o.o.:
       
1. Zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej, w tym obsługa płatności, komunikacja z użytkownikiem serwisu w związku z realizowaną usługą; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy);
 
2. Dane osobowe posiadacza konta i dane związane z korzystaniem przez użytkownika z usług serwisu za pośrednictwem tego konta: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nr konta bankowego, nr NIP, dane adresowe odbiorcy przesyłki, adresy do komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. Twitter, Facebook);
 
3. Weryfikacja tożsamości i wiarygodności użytkownika serwisu – jest zespołem czynności przed zawarciem lub wykonaniem umowy, a także w trakcie postępowania reklamacyjnego mającym na celu zapobieganie wykorzystania serwisu w celach przestępczych, w szczególności działaniem na szkodę administratora serwisu i osób trzecich; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią.
  
4. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy, w tym newsletter - podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku newslettera oraz innych form reklamy świadczonych drogą elektroniczną – wymagana jest zgoda Użytkownika wynikająca z odpowiednich przepisów.
 
5. Usługodawca przetwarza również zanimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Usługobiorców) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z nowoczesniksiegowi.pl.
 
Udostępnianie danych osobowych.
 
1. W związku z realizacją podstawowych swoich funkcji serwis, Usługodawca udostępnia każdorazowo dane osobowe jednemu z Partnerów świadczących usługi przewozowe, kurierskie lub pocztowe.
       
2. Dane użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, sms lub mms. Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.
 
3. Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
   
4. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
   
5. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub w oparciu o obowiązek prawny.
 
Okresy przetwarzania danych osobowych
 
1. Dane osobowe użytkownika serwisu mogą być przechowywane:
       a. Dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w serwisie – przez cały czas aktywności konta (trwania umowy) oraz w postaci archiwalnej (ograniczone przetwarzanie) do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń stron.
       b. Dane marketingowe - do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Użytkownika serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody celem potwierdzenia, że taka zgoda miała miejsce.
       c. Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.
 
Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora
 
1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez NOWOCZEŚNI KSIĘGOWI Sp. z o.o. przysługuje:
       a. prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
       b. prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
     c.  prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,
     d.  prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 
Cookies i dane eksploatacyjne
 
1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej strony nowoczesniksiegowi.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony nowoczesniksiegowi.pl w następujących celach:
 
   a. realizacja podstawowych funkcjonalności  NOWOCZEŚNI KSIĘGOWI sp. z o.o., takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
    b.  dostosowania zawartości strony nowoczesniksiegowi.pl do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka strony);
    c.  zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;
    d.  prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze stron nowoczesniksiegowi.pl
 
2. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu nowoczesniksiegowi.pl. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasze strony – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 
W serwisie nowoczesniksiegowi.pl używane są pliki cookies:
 
1. Stałe - pliki wykorzystywane do modyfikacji wyglądu lub działania Serwisu na podstawie dokonanych wcześniej wyborów lub czynności (np. ustawienia filtru). Pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez Serwis lub Użytkownika. Brak tych plików uniemożliwia przeglądanie Serwisu według wybranych przez Użytkownika preferencji.
   
2. Sesyjne - pliki zawierające ciąg znaków identyfikujący zbiór danych przechowywanych po stronie serwisu (tzw. sesja). Sesja wykorzystywana jest przez system uwierzytelniania Użytkownika oraz wiele innych mechanizmów usprawniających działanie oraz zapewniających bezpieczeństwo Serwisu. Pozostają na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 
Pliki cookies podmiotów trzecich:
 
1. Analityczne – pliki zapisywane przez:
           a. Google Analytics, bezpłatne narzędzie internetowe Google, które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów.
           b. Reklamowe: Pliki zapisywane przez firmy Facebook, Google AdWords, Webepartners, CityAds, Criteo, Userengage realizujące kampanie reklamowe lub marketingowe na zlecenie NOWOCZEŚNI KSIĘGOWI Sp. z .o.o.
 
Postanowienia końcowe
 
1. Serwis nowoczesniksiegowi.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu nowoczesniksiegowi.pl.

Polityka Prywatności

bottom of page